วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556

โครงการรถไฟฟ้าที่อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
FAQ เป็นการรวบรวมข้อซักถามจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ รฟม. ท่านสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลได้ตามลิงค์ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ด้านล่าง


         1. ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ของ รฟม.


วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

แผนภูมิการดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540


แผนภูมิการดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530